ssh

kasowanie kluczy z known_hosts

ssh-keygen -R [domena_lub_ip]:port

wyłączenie hashowania kluczy

( nowe klucze w pliku known_hosts zapiszą się z nie zaszyfrowaną nazwą hosta )

w pliku konfiguracyjnym /etc/ssh/sshconfig ustawić:

HashKnownHosts no


===== Zapamiętanie Hasła klucza =====

Dodajemy do .bashrc

if [ ! -S ~/.ssh/ssh_auth_sock ]; then
  eval `ssh-agent`
  ln -sf "$SSH_AUTH_SOCK" ~/.ssh/ssh_auth_sock
fi
export SSH_AUTH_SOCK=~/.ssh/ssh_auth_sock
ssh-add -l > /dev/null || ssh-add

Różne rodzaje tunelowania proxy i pseudo proxy ssh

ssh -o ProxyCommand="ssh -W %h:%p user@mid.domain -p20022 -l root" -p237 root@end.domain
ssh -J root@mid.domain:22  -p223 root@end.domain
ssh -tt -p22 root@mid.domain  ssh -tt -p223 root@end.domain  - to nie proxy 
ssh -o ProxyCommand="/usr/bin/ncat --proxy-type http --proxy web.proxy.host:3128 %h %p --proxy-auth proxyuser:proxypass" -p22 -i .ssh/id_rsa root@end.domain   - połączenie przez proxy http
bash/ssh.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/04 16:17 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0