zmiana języka i strefy czasowej w systemie ubuntu serwer:

Sprawdzamy locale zainstalowane w systemie

locale -a

Jeśli na liście nie widzimy pl_PL instalujemy :

sudo apt-get install language-pack-pl manpages-pl manpages-pl-dev
sudo locale-gen
update-locale LANG=pl_PL.UTF-8 LC_MESSAGES=POSIX

zmiana strefy czasowej:

dpkg-reconfigure tzdata

Zmiana strefy czasowej w CentOS7:

rm /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime

Jeśli po aktualizacji czas resetuje się na inną strefę sprawdź czy plik :

/etc/sysconfig/clock

zawiera wpis

ZONE="Europe/Warsaw"

Zmiana strefy czasowej w CentOS7

timedatectl list-timezones  # dostępne strefy
timedatectl set-timezone Europe/Warsaw # Ustawiamy Polską strefę 
timedatectl # informacje o aktualnie ustawionej strefie
system/zmiana_jezyka.txt · ostatnio zmienione: 2017/09/17 19:01 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0