zakładanie partycji na lvm pod openvz

lvm
lvm> pvcreate /dev/sda4 # dodajemy napęd fizyczny do lvm
lvm> vgcreate lvm /dev/sda4 # tworzymy grupę woluminów o nazwie lvm
lvm> lvcreate -l 90%FREE -n vz lvm # Tworzymy wolumin logiczny o nazwie vz ( zostawiamy trochę miejsca na lvm snapshot )
lvm> exit
mkfs.ext3 /dev/lvm/vz # jeśli nie chcemy mieć quotę pod openvz to wybieramy ext3 jako system plików

zwiększanie rozmiaru partycji xfs na lvm

lvm
lvm> lvextend -l 100%FREE /dev/lvm/vz
lvm> exit
xfs_growfs /dev/lvm/vz

aktywacja grupy woluminów

Kiedy dodajemy do systemu obce grupy woluminów ( po awarii systemu lub z innych dysków )

vgchange -a y my_volume_group

rsync z użyciem lvm snapshot

lvcreate -l50%FREE -s -n snapshot /dev/lvm/vz #tworzymy wolumin logiczny zawierający snapshot woluminu logicznego vz
mkdir /mnt/snapshot # tworzymy punkt montowania
mount /dev/lvm/snapshot -o nouuid /mnt/snapshot # montujemy volumin ignorując uuid partycji ( w przeciwnym razie przy montowaniu xfs otrzymamy błąd )
rsync -av --del /mnt/snapshot/ user@domain:/dest/ # wykonujemy rsync
umount /mnt/snapshot # odmontowujemy partycję
lvremove -f /dev/lvm/snapshot # usówamy snapshot
rmdir /mnt/snapshot usówamy punkt montowania

Gotowy skrypt lvm snapshot do edycji

#!/bin/bash
SNAP=lvmrsync_`date +%Y_%m_%d_%H_%M`  # snapshot volume and mount point name
LVM='/dev/lvm2/' # LVM volume group
LG='storage'      # logical volume to backup
echo -- |tee -a /var/log/rsync_log
echo start rsync `date +%Y_%m_%d_%H_%M` |tee -a /var/log/rsync_log
echo -- |tee -a /var/log/rsync_log
mkdir /mnt/$SNAP
lvcreate -l100%FREE -s -n $SNAP $LVM$LG |tee -a /var/log/rsync_log
mount $LVM$SNAP -o nouuid /mnt/$SNAP
date | tee -a /var/log/rsync_log ; rsync -av --del /mnt/$SNAP/ volen@192.168.0.245:/backup/sloth/ >> /var/log/rsync_log 2>&1 || echo "ERROR" | tee -a /var/log/rsync_log
data2=`date`
echo " rsync finished $data2 " | tee -a /var/log/rsync_log
umount /mnt/$SNAP 2>&1 | tee -a /var/log/rsync_log
rmdir /mnt/$SNAP
lvremove -f $LVM$SNAP |tee -a /var/log/rsync_log

zmiana rozmiaru lvm z ext4

Zmniejszanie rozmiaru partycji

odmontowujemy i sprawdzamy system plików potem zmniejszamy system plików i na koniec lvm

umount /main
e2fsck -f /dev/mapper/vg-main
resize2fs -p /dev/mapper/vg-main 800G
lvreduce -L 800G /dev/mapper/vg-main

Powiększanie systemu plików i lvm

Przykładowo powięszamy lvm o 310G oraz dopasowujemy do nowego rozmiaru ext4 Powiększanie partycji jest bezpieczne i nie wymaga odmontowywania.

lvextend -L+310G /dev/mapper/vg-vz
resize2fs /dev/mapper/vg-vz
uslugi/lvm/start.txt · ostatnio zmienione: 2014/06/21 17:47 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0